Předplatné MF DNES

MF DNES

Nahoru

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné deníku MF DNES

Všeobecné obchodní podmínky platné od 6. 1. 2023 - pdf ke stažení

Část A

Úvodní část

1. Tyto všeobecné podmínky pro dodávku deníku Mladá fronta DNES (vč. jeho elektronické podoby) formou předplatného (dále jen „všeobecné podmínky“) upravují smluvní vztahy mezi předplatiteli a plátci deníku Mladá fronta DNES (dále jen „deník“) a jeho vydavatelem, společností MAFRA, a. s., IČ: 45313351, se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1328, ID datové schránky tu3cfw9 (dále jen „vydavatel“). Každý takový smluvní vztah dále jen „smlouva o předplatném“ a v případě digitálního předplatného „smlouva o poskytování digitálního obsahu“ či „smlouva o digitálním předplatném“.

Vydavatel v souladu s §1820 odst.1 písm. c) oznamuje, že kontaktní telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty (e-mailová adresa společnosti MAFRA) plátce či předplatitel nalezne ZDE.

2. Předplatitelem se rozumí osoba, které je dodáván deník formou předplatného či digitálního předplatného. Pro předplatitele platí části B a D všeobecných podmínek v plném rozsahu, pokud předplatitel uzavřel smlouvu o předplatném a části C a D pokud předplatitel uzavřel smlouvu o poskytování digitálního obsahu. Pokud smlouvu o předplatném nebo smlouvu o poskytování digitálního obsahu uzavřela ve prospěch předplatitele jiná osoba – plátce, platí pro předplatitele ustanovení části B, C a D všeobecných podmínek přiměřeně (jako pro osobu, v jejíž prospěch byla smlouva o předplatném uzavřena). Odmítne-li předplatitel právo nabyté ze smlouvy uzavřené plátcem, platí, že plnění podle smlouvy bude poskytováno plátci.

3. Plátcem se rozumí osoba, která uzavřela smlouvu o předplatném nebo smlouvu o poskytování digitálního obsahu a platí cenu za předplatné ve prospěch určitého předplatitele/předplatitelů  (§ 1767 občanského zákoníku). Pro plátce platí přiměřeně ustanovení části B, C a D o předplatiteli (jako pro osobu, která je smluvní stranou smlouvy ve prospěch třetího).

4. Smlouva o předplatném se řídí českým právem (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem) s vyloučením norem kolizních. Totéž platí pro smlouvu o poskytování digitálního obsahu.

5. Před uzavřením smlouvy o předplatném nebo smlouvy o poskytování digitálního obsahu je předplatitel, který ji uzavírá, a plátce povinen seznámit se s těmito všeobecnými podmínkami a s ceníkem předplatného. Plátce je povinen ve stejné lhůtě seznámit předplatitele s těmito všeobecnými podmínkami a zajistit jeho souhlas s nimi ve smyslu § 1769 věta druhá občanského zákoníku.

6. Smlouva o předplatném vzniká buď prvním doručením deníku předplatiteli ze strany vydavatele na základě učinění tzv. objednávky předplatného (dále jen objednávka“) ze strany předplatitele (resp. plátce) u vydavatele, nebo zpřístupněním elektronické verze deníku na základě objednávky předplatitele v případě digitálního předplatného nebo doručením potvrzení (resp. potvrzením v případě telefonické objednávky) objednávky předplatiteli (resp. plátci), podle toho, který z úkonů je vydavatelem učiněn dříve.

6. Objednávku lze učinit: telefonicky na k tomu určeném telefonním čísle vydavatele, doručením řádně vyplněného předplatitelského kuponu (uveřejněného např. v deníku, na internetu apod.) vydavateli nebo objednávkou bez využití kuponu, doručenou osobně, poštou, elektronickou poštou, prostřednictvím SMS zprávy nebo objednávku uskutečnit na internetu, pokud není v podmínkách marketingové akce uvedeno jinak. Povinný obsah objednávky je určen v příloze č. 1 Všeobecných podmínek. Předplatitel/plátce je povinen uvést v objednávce pravdivé údaje. Není-li objednávka úplná, nepovažuje se za platně učiněnou, vydavatel je však podle svého uvážení oprávněn akceptovat i neúplné objednávky.

7. Potvrzení o uzavřené smlouvě vydavatel vydá předplatiteli nebo plátci, který učinil objednávku, buď písemně poštou, SMS zprávou nebo e-mailem. Předplatitel/plátce, který objednávku učinil, je povinen zkontrolovat údaje na potvrzení objednávky, resp. úplnost dodávky a případné nesrovnalosti neprodleně oznámit telefonicky vydavateli (příslušné telefonní spojení je uvedeno na potvrzení objednávky). Dodávání deníku bude prováděno podle údajů uvedených v potvrzení.

8. Jsou-li k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky, informuje vydavatel předplatitele/plátce o tom, že uzavřená smlouva je v případě vyplnění formuláře umístěného na internetových stránkách vydavatele archivována v elektronické podobě; v případě uzavření smlouvy prostřednictvím telefonického hovoru je smlouva, resp. hlasový záznam jednání o smlouvě, rovněž archivován. Stejné platí pro jejich změny.

9. Smlouvu o předplatném a smlouvu o poskytování digitálního obsahu lze pomocí elektronických prostředků uzavřít pouze v českém jazyce.

10. Při použití komunikačních prostředků na dálku jsou náklady předplatitele/plátce spojené s jejich použitím rovny sazbám příslušných držitelů poštovní či telekomunikační licence, jejichž služeb předplatitel/plátce využije, ledaže se jedná o bezplatné linky.

11. Vydavatel není povinen akceptovat objednávku ani návrhy na změnu smlouvy a není povinen o této skutečnosti osobu, která objednávku učinila, vyrozumívat.

12. Místo určení příjemce služby
V souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty je vydavatel u osob, které nejsou plátci DPH, povinen s účinností od 1.1.2015 sledovat tzv. místo příjemce služby, které se určuje dle prováděcího nařízení EU podle následujících kritérií: Má-li osoba bydliště v jedné zemi a obvykle se zdržuje v jiné zemi, pro účely stanovení místa plnění má přednost místo, kde se obvykle zdržuje. Pouze v případě, že existuje důkaz, že poskytnutá služba je využívána v místě jejího bydliště, je místem plnění bydliště. Důvodem tohoto sledování je povinnost poskytovatele služby (MAFRA, a.s.) odvádět DPH dle místa příjemce služby. Předplatitel je tak povinen při objednávce jednoho vydání pomocí platební karty nebo při měsíční opakované objednávce udat, v jaké zemi se aktuálně nejvíce zdržuje (položka "Stát" - kde je možné vybrat z rozbalovací nabídky státy Evropské unie, případně stát mimo ni). V případě změny, pak musí tuto změnu neprodleně změnit ve svém profilu na adrese www.mfdnes.cz/ctenar opět položka "Stát" hned pod údaji o kupujícím.

Část B

Smlouva o předplatném

Čl. 1. – Předmět smlouvy

Smlouvou o předplatném se vydavatel zavazuje dodávat předplatiteli objednané výtisky deníku (dále jen „předplatné“) a předplatitel se zavazuje zaplatit za tuto dodávku cenu splatnou vždy za určité časové období (dále jen „předplatitelské období“).

Čl. 2. – Doručování deníku

2.1 Doručování deníku bude zahájeno, bude-li vydavatel objednávku akceptovat, obvykle do 5 pracovních dnů, nejpozději však do 10 pracovních dnů od doručení objednávky vydavateli, není-li v objednávce uvedeno datum pozdější.

2.2 U objednávek v rámci marketingové akce nelze sjednat datum zahájení doručování pozdější než jeden měsíc od data doručení objednávky.

2.3 Deník je v případě standardního předplatného dodán jeho vložením do poštovní schránky nebo osobním převzetím pověřenou osobou. Předplatitel je povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce (schránka nesmí být v uzamčených prostorech, v prostorech s volně pobíhajícími psy apod.) nebo musí zajistit možnost osobního převzetí doručovaných výtisků deníku. Schránka musí být řádně označena jménem a příjmením/názvem předplatitele a musí umožňovat volné vložení výtisků deníku tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo k poškození vlivem počasí a aby byly chráněny před vytažením nepovolanou osobou. Vydavatel neodpovídá za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných výtisků deníku, pokud je nezavinil, zejména v případě, kdy nebudou splněny podmínky uvedené v předchozí větě či doručovací místo nebude splňovat na trhu obvyklé podmínky stanovené doručovací společností využitou vydavatelem.

2.4 Deník bude doručován v den vydání. Vydavatel neodpovídá za pozdní doručení v případě, kdy zpoždění v doručení vydavatel nezavinil, zejména v případě nepříznivých povětrnostních podmínek; i pro tento případ však platí přiměřeně ustanovení bodu 8.3 těchto všeobecných podmínek. Vydavatel neodpovídá za pozdní doručení deníku také v případě, kdy nebude místo dodání deníku dosažitelné osobním automobilem.

Čl. 3. – Trvání a ukončení smlouvy o předplatném

3.1 Smlouva o předplatném se uzavírá buď na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou. Není-li doba trvání výslovně sjednána, je smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

3.2 Předplatitel je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli vypovědět; to neplatí pro smlouvu o předplatném uzavřenou na dobu 1 měsíce či kratší a pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce, kterou lze vypovědět pouze za splnění stanovených podmínek, viz. čl. 10.8. Smluvní vztah skončí uplynutím výpovědní lhůty 1 měsíc počínající prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po dni doručení výpovědi vydavateli nebo pozdějším dnem určeným předplatitelem ve výpovědi (rozhodný je obsah výpovědi, nikoli její označení, jako např. odhláška předplatného, žádost o ukončení doručování atd.). V případě předplatného objednaného se zvýhodněnou cenou za první měsíc prostřednictvím internetových stránek www.mfdnes.cz s využitím platební metody opakované platby platební kartou je předplatitel oprávněn v 1. měsíci trvání smlouvy o předplatném ukončit smlouvu o předplatném výpovědí doručenou vydavateli nejpozději 7 dní před koncem 1. měsíce trvání smlouvy o předplatném s tím, že v takovém případě trvání smlouvy o předplatném končí uplynutím 1. měsíce trvání smlouvy o předplatném.

3.3 Vydavatel je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli vypovědět; to neplatí pro smlouvu o předplatném uzavřenou na dobu 1 měsíce či kratší. Smluvní vztah skončí uplynutím výpovědní lhůty 1 měsíc počínající prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po dni doručení výpovědi předplatiteli nebo pozdějším dnem určeným vydavatelem ve výpovědi.

3.4 Předplatitel je oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit (a to i ohledně plnění, která mají být uskutečněna v budoucnu), pokud:

a) dojde ke zvýšení ceny za předplatné; odstoupení musí být doručeno včetně uvedení důvodu vydavateli nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zvýšení ceny za předplatné oznámeno v souladu s bodem 12.2; to neplatí pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce po dobu trvání závazku, ledaže došlo ke zvýšení ceny za předplatné u daného předplatitele (bez DPH) o více než 15 %;

b) opakovaně, minimálně však 3x v jednom kalendářním čtvrtletí, nebyl předplatiteli v den vydání doručen řádně deník (bezvadné výtisky v odpovídajícím počtu) a tyto vady byly řádně a včas reklamovány;

3.5 Předplatitel, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od smlouvy o předplatném ve lhůtě 14 dnů a to od převzetí prvního výtisku deníku. Pro takové odstoupení od smlouvy o předplatném může předplatitel využít vzorový formulář poskytovaný vydavatelem, jenž tvoří přílohu č. 2 těchto Podmínek. 

3.6 Vydavatel je oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit (a to i ohledně plnění, která mají být uskutečněna v budoucnu), pokud budou opakovaně vznikat problémy při platebním styku s předplatitelem z důvodů na straně předplatitele (uvedení nesprávných údajů v objednávce nebo neupozornění na nesrovnalosti v potvrzení objednávky, neoznámení změn nebo jejich pozdní oznámení vydavateli atd.), pokud bude předplatitel v prodlení s úhradou ceny za předplatné po dobu delší než 30 dnů či pokud nebude předplatitel opakovaně poskytovat součinnost při převzetí deníku (nebude možné deník doručovat). Předplatitel je však povinen uhradit cenu za odebrané výtisky. Vydavatel bude dále postupovat dle bodu 12.8.

3.7 Výpověď i odstoupení je nutno provést písemně nebo e-mailem s podpisem oprávněné osoby (u právnických osob navíc s razítkem), pokud nejde o odstoupení ze strany vydavatele v případě, kdy nedojde k úhradě dlužné částky ani po doručení upomínky k uhrazení nesplaceného závazku předplatitele; takové odstoupení může vydavatel provést i zastavením doručování.

3.8 Odstoupením zaniká smluvní vztah ze smlouvy o předplatném s účinností ke dni doručení odstoupení druhé straně nebo k pozdějšímu datu v odstoupení uvedenému. Při odstoupení formou uvedenou v bodu 3.7. zaniká smluvní vztah dne, kdy vydavatel zastaví doručování deníku.

3.9 Ostatní zákonné či smluvené důvody pro odstoupení zůstávají nedotčeny.

Část C

Smlouva o poskytování digitálního obsahu

Čl. 1. – Předmět smlouvy

Smlouvou o poskytování digitálního obsahu se vydavatel zavazuje zpřístupnit aktuální objednanou elektronickou verzi deníku (dále jen „digitální předplatné“) a předplatitel se zavazuje zaplatit za tuto dodávku cenu splatnou vždy za určité předplatitelské období.

Čl. 5 – Doručování elektronické verze deníku

5.1 Elektronická verzi deníku je dodávána zpřístupněním digitálního  předplatného na internetové adrese www.mfdnes.cz nebo jiné adrese určené vydavatelem. Služba je kompatibilní s obvykle užívanými systémy Windows, Android a iOS. Vydavatel negarantuje funkčnost a správné zobrazení digitálního obsahu, pokud uživatel použije nestandardní webový prohlížeč (za standardní prohlížeče se považují aktuální verze  prohlížečů Chrome, Safari, Firefox, Edge a Opera, s povoleným JavaScript, CSS styly a zobrazováním obrázků, popřípadě vhodný ekvivalent verze internetového prohlížeče v používaném přenosném zařízení se systémem Android či iOS). Změny po update webových prohlížečů provádí vydavatel bez zbytečného odkladu. Ochrana přístupu je řešena prostřednictvím přihlašování pomocí hesla.

5.2 Elektronická verze deníku bude zpřístupňována v den vydání. Vydavatel neodpovídá za pozdní zpřístupnění elektronické verze deníku, v případě, kdy zpoždění v doručení vydavatel nezavinil, i pro tento případ však platí přiměřeně ustanovení bodu 8.3 těchto všeobecných podmínek. Podrobnosti jsou k dispozici ZDE.

Čl. 6 - Trvání a ukončení smlouvy o poskytování digitálního obsahu

6.1 Smlouva poskytování digitálního obsahu se uzavírá buď na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou. Není-li doba trvání výslovně sjednána, je smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

6.2 Předplatitel je oprávněn smlouvu poskytování digitálního obsahu kdykoli vypovědět; to neplatí pro smlouvu o poskytování digitálního obsahu uzavřenou na dobu 1 měsíce či kratší a pro smlouvu o poskytování digitálního obsahu uzavřenou v rámci marketingové akce, kterou lze vypovědět pouze za splnění podmínek, viz. 10.8. Smluvní vztah skončí uplynutím výpovědní lhůty 1 měsíc počínající prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po dni doručení výpovědi vydavateli nebo pozdějším dnem určeným předplatitelem ve výpovědi (rozhodný je obsah výpovědi, nikoli její označení, jako např. odhláška předplatného, žádost o ukončení doručování atd.). V případě digitálního předplatného objednaného se zvýhodněnou cenou za první měsíc prostřednictvím internetových stránek www.mfdnes.cz s využitím platební metody opakované platby platební kartou je předplatitel oprávněn v 1. měsíci trvání smlouvy o poskytování digitálního obsahu ukončit výpovědí doručenou vydavateli nejpozději 7 dní před koncem 1. měsíce trvání smlouvy o poskytování digitálního obsahu s tím, že v takovém případě trvání smlouvy o poskytování digitálního obsahu končí uplynutím 1. měsíce trvání smlouvy o digitálním předplatném.

6.3 Vydavatel je oprávněn smlouvu o poskytování digitálního obsahu kdykoli vypovědět; to neplatí pro smlouvu o poskytování digitálního obsahu uzavřenou na dobu 1 měsíce či kratší. Smluvní vztah skončí uplynutím výpovědní lhůty 1 měsíc počínající prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po dni doručení výpovědi předplatiteli nebo pozdějším dnem určeným vydavatelem ve výpovědi.

6.4 Předplatitel, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy o poskytování digitálního obsahu odstoupit (a to i ohledně plnění, která mají být uskutečněna v budoucnu), pokud dojde ke zvýšení ceny za digitální předplatné; odstoupení musí být doručeno včetně uvedení důvodu vydavateli nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zvýšení ceny za digitální předplatné oznámeno v souladu s bodem 12.2; to neplatí pro smlouvu o poskytování digitálního obsahu uzavřenou v rámci marketingové akce po dobu trvání závazku, ledaže došlo ke zvýšení ceny za digitální předplatné u daného předplatitele (bez DPH) o více než 15 %;

6.5 Předplatitel má právo odstoupit od smlouvy o poskytování digitálního obsahu a to ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pro takové odstoupení od smlouvy o digitálním předplatném může předplatitel využít vzorový formulář poskytovaný vydavatelem, jenž tvoří přílohu č. 3 těchto Podmínek.  Právo na odstoupení nevzniká, pokud již bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a byly splněny požadavky stanovené  v § 1824a odst. 1 a 2 nebo  § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku.

6.6 Vydavatel je oprávněn od smlouvy o poskytování digitálního obsahu odstoupit (a to i ohledně plnění, která mají být uskutečněna v budoucnu), pokud budou opakovaně vznikat problémy při platebním styku s předplatitelem z důvodů na straně předplatitele (uvedení nesprávných údajů v objednávce nebo neupozornění na nesrovnalosti v potvrzení objednávky, neoznámení změn nebo jejich pozdní oznámení vydavateli atd.), pokud bude předplatitel v prodlení s úhradou ceny za digitální předplatné po dobu delší než 30 dnů nebo pokud poruší podmínky užívání digitálního předplatného.

6.7 Výpověď i odstoupení od smlouvy je vhodné učinit písemně prostřednictvím e-mailové adresy. Předplatitel i vydavatel mohou od smlouvy odstoupit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči druhé smluvní straně. Pokud jde o odstoupení ze strany vydavatele v případě, kdy nedojde k úhradě dlužné částky ani po doručení upomínky k uhrazení nesplaceného závazku předplatitele, takové odstoupení může vydavatel provést i zastavením zpřístupňování elektronické verze deníku.

6.8 Odstoupením zaniká smluvní vztah ze smlouvy o digitálního předplatném s účinností ke dni doručení odstoupení druhé straně nebo k pozdějšímu datu v odstoupení uvedeném.

Čl. 7 – Další ustanovení

7.1 Digitální předplatné je zajišťováno výhradně formou zpřístupnění elektronické verze deníku. V rámci elektronické verze deníku není umožněno ukládat obsah deníku na disk či externí média ani tisknout obsah deníku.

7.2 Objednávku digitálního předplatného lze, nestanoví-li vydavatel jinak, učinit prostřednictvím internetového formuláře na stránkách www.mfdnes.cz pro měsíčního opakované digitální předplatné nebo jednorázové digitální předplatné, prostřednictvím callcentra vydavatele pro měsíční či roční digitální předplatné a prostřednictvím SMS pro jednorázové digitální předplatné.

7.3 Objednávka měsíčního opakovaného digitálního předplatného je účinná zaplacením příslušné ceny digitálního předplatného. Měsíční opakované digitální předplatné je vázáno na konkrétní a platný uživatelský účet a zaplacené období. Předplatitel získá vstup do služby na jeden kalendářní měsíc, který je zároveň jednotkou zúčtovacího období. Prvním dnem zúčtovacího období je den zaplacení služby. Digitální předplatné se automaticky obnoví, pokud jej předplatitel nevypoví nejpozději předposlední den čerpaného zúčtovacího období prostřednictvím webového formuláře ve svém profilu na www.mfdnes.cz či písemným oznámením doručeným vydavateli do předposledního dne čerpaného zúčtovacího období.

7.4 Při automatické obnově digitálního předplatného podle bodu 7.3 je vydavatel oprávněn provést automatické stržení částky za digitální předplatné pro následující zúčtovací období z kreditní nebo debetní karty předplatitele, kterou předplatitel zadal při platbě objednávky digitálního předplatného, a to poslední den aktuálně čerpaného zúčtovacího období. Pokud do konce zúčtovacího období vydavatel tuto platbu neobdrží, bude cena za digitální předplatné považována za neuhrazenou a smlouva o poskytování digitálního obsahu automaticky skončí posledním dnem aktuálně čerpaného zúčtovacího období. O této skutečnosti bude předplatitel vyrozuměn e-mailem bez zbytečného odkladu.

7.5 Jednorázové digitální předplatné je vydavatelem poskytováno pro přístup k jednomu konkrétnímu vydání deníku, je omezeno na celkem 5 individuálních přístupů maximálně po dobu 1 roku. Přístup k příslušnému vydání deníku je realizován prostřednictvím SMS kódu nebo kuponu, který předplatitel obdrží na základě objednávky uskutečněné prostřednictvím SMS nebo internetu na www.mfdnes.cz a zaplacení příslušné částky dostupnými platebními metodami.

7.6 Objednávkou digitálního předplatného prostřednictvím callcentra vydavatele lze objednat měsíční či roční digitální předplatné. Na základě objednávky předplatitele bude vydavatelem vystavena faktura, po jejímž zaplacení bude předplatiteli zaslán objednaný počet aktivačních kódů digitálního předplatného. Den zadání aktivačního kódu je prvním dnem zúčtovacího období digitálního předplatného. Aktivační kód je předplatitel povinen zadat nejpozději do 6 měsíců po zaplacení digitálního předplatného.

7.7 Zpřístupnění digitálního předplatného je zajištěno prostřednictvím uživatelského účtu, nejde-li o jednorázové digitální předplatné podle bodu 7.5 Uživatelský účet vzniká na základě registrace vytvořené předplatitelem na webu www.mfdnes.cz. K jeho vytvoření je třeba zadání křestního jména, příjmení a platné emailové adresy. Přístup k uživatelskému účtu je chráněn heslem zvoleným předplatitelem. Jedinečným identifikátorem uživatelského účtu je emailová adresa, na kterou tak nelze založit více uživatelských účtů. Uživatelský účet je nepřenosný. Předplatitel se zavazuje uchovávat své heslo v tajnosti, neumožnit třetím osobám využívat digitální předplatné a využívat toto předplatné pouze pro svoji potřebu. Jedno digitální předplatné umožňuje jeden současný přístup k elektronické verzi deníku (mnohonásobné přihlášení není možné). Na jeden uživatelský účet lze přistupovat maximálně z pěti zařízení, jejichž identifikace je uložena v rámci uživatelského účtu. Přístup z dalších zařízení pod tentýž uživatelský účet je možný až po odstranění přebytečných nebo nepoužívaných zařízení ze seznamu v nastavení uživatelského účtu. Vydavatel si vyhrazuje právo přiměřeně omezit počet možných změn zařízení.

7.8 Vydavatel stanoví, zda, v jakém rozsahu a za jakých podmínek bude mít předplatitel digitálního předplatného přístup do archivu starších čísel deníku. Předplatitel bere na vědomí, že vydavatel je oprávněn tento přístup kdykoliv omezit popřípadě umožnit přístup pouze do textové verze archivu (bez grafických prvků a fotografií). Při objednávce jednorázového digitálního předplatného dle bodu 7.5 nemá předplatitel přístup do archivu.

7.9 Digitální předplatné nelze převádět, nestanoví-li vydavatel jinak.

7.10 Pokud bude služba měsíční digitální předplatné nebo roční digitální předplatné nepřístupná nebo nefunkční více než 6 hodin v součtu v průběhu jednoho kalendářního dne, a to z důvodů na straně vydavatele, bude čerpání služby vydavatelem prodlouženo o 1 kalendářní den za každý takový případ.

7.11 Vydavatel má právo dočasně odepřít přístup k digitálnímu předplatnému a uživatelským účtům nebo zařízením, které využívají pro přístup ke službě nestandardních prostředků, vytvářejí nadměrný počet konexí, využívají přístup do rozhraní k protiprávní činnosti nebo kybernetickým útokům či existuje podezření na takové využívání nebo omezují plynulý provoz služby nebo přístup ke službě ostatním uživatelským účtům nebo zařízením.

7.12 Vydavatel upozorňuje předplatitele, kteří jsou spotřebiteli, na to, že pokud dodávka digitálního předplatného bude zahájena se souhlasem předplatitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku, nemá předplatitel právo od ní odstoupit.

7.13. Vydavatel může digitální obsah (digitální předplatné) změnit:

a) jedná-li se o změnu nezbytnou pro zachování digitálního obsahu bez vad,

b) změnu rozsahu, periodicity či doby šíření deníku,

c) změny technologie využívané k šíření digitálního obsahu vydavatelem,

d) změn v rámci systémů třetích stran určených pro šíření digitálního obsahu (např. systémy Android, iOS či Windows), pokud zhorší jejich využitelnost pro vydavatele nikoliv nepodstatným způsobem či zvýší nikoliv nepodstatným způsobem náklady vydavatele,

e) jiných technologických změn na trhu využívaných k obdobným plněním,

f) změny či zrušení právních předpisů, vydání nových právních předpisů,

g) změny výkladu příslušných právních předpisů,

h) změn provedených třetími osobami, jež budou mít vliv na postupy podle těchto všeobecných podmínek (změny způsobu plateb apod.) nebo

f) nepředvídatelných změn na trhu.

Předplatitel, který je spotřebitelem, může v takovém případě závazek bez postihu vypovědět, zhoršuje-li změna jeho přístup k digitálnímu obsahu nebo jeho užívání nikoli jen nevýznamně, a to do třiceti dnů ode dne, kdy byl o změně vyrozuměn nebo od okamžiku, kdy byl digitální obsah změněn, podle toho, co nastane později. Právo na výpověď nevznikne, umožní-li vydavatel předplatiteli odmítnout změnu a ponechat si digitální obsah bez dodatečných nákladů v původní podobě, aniž by to bylo na úkor jeho poskytování bez vad.

Část D

Společná ustanovení

Čl. 8. – Reklamace

8.1 Nedoručí-li vydavatel deník řádně a včas (nedoručení předplaceného počtu výtisků deníku, nedoručení v den vydání, doručení neúplného nebo nekvalitně vytištěného výtisku, nezpřístupnění elektronické verze deníku apod.), má předplatitel právo uplatnit reklamaci u vydavatele.

Vydavatel odpovídá za vady digitálního obsahu, které měl při zpřístupnění. Má-li digitální obsah vadu, může předplatitel, který je spotřebitelem, požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od zpřístupnění, má se za to, že byl digitální obsah vadný již při zpřístupnění. Tato doba neběží po dobu, po kterou předplatitel, který je spotřebitelem, nemůže digitální obsah užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Předplatitel, který je spotřebitelem, může vytknout vadu, která se u digitálního obsahu projeví nebo vyskytne za trvání závazku. Jde-li o jednorázové plnění, může vytknout vadu, která se na digitálním obsahu projeví v době dvou let od zpřístupnění.

Vydavatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil předplatiteli značné obtíže, přičemž se zohlední povaha digitálního obsahu a účel, pro který ho předplatitel požadoval.

Předplatitel, který je spotřebitelem, může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) vydavatel vadu neodstranil podle § 2389l občanského zákoníku nebo je z prohlášení vydavatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro předplatitele,

b) se vada projeví i po odstranění, nebo

c) je vada podstatným porušením smlouvy.

8.2 V zájmu kvalitního a účinného odstranění příčin reklamace je nutné reklamaci tištěného deníku uplatnit neprodleně, nejpozději však do 7 dnů ode dne vydání výtisku, kterého se reklamace týká. Pro lhůty pro reklamace předplatitelů – spotřebitelů platí platná zákonná ustanovení (předplatitel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí). Právo z vadného plnění předplatiteli nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

8.3 V případě oprávněné reklamace, která bude uplatněna u vydavatele ještě v den vydání reklamovaných výtisků deníku a vydavatelem v tento den uznána, doručí vydavatel předplatiteli dodatečně bezvadné výtisky deníku nebo mu zpřístupní příslušné vydání v elektronické verzi v nejbližším možném termínu; nebude-li takové dodatečné doručení možné, vrátí vydavatel předplatiteli poměrnou část ceny za předplatné dle článku 12. Vydavatel může tímto způsobem postupovat i u reklamací mezi stranami sporných.

8.4 V případě oprávněné reklamace, která nebude uplatněna u vydavatele v den vydání reklamovaného výtisku, resp. nebude vydavatelem v tento den uznána, vrátí vydavatel předplatiteli poměrnou část ceny za předplatné nebo, požádá-li o to při reklamaci předplatitel, mu vydavatel doručí dodatečně příslušné výtisky deníku, bude-li takové dodatečné doručení možné. Vracení poměrné části ceny za předplatné upravuje čl. 12. Vydavatel může tímto způsobem postupovat i u reklamací mezi stranami sporných.

8.5 Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady deníku a uplatnění podmínek rozporu s kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku a u digitálního obsahu § 2389g občanského zákoníku.

8.6 Reklamace je možné uplatňovat na adrese sídla vydavatele, datovou schránkou, e-mailem na predplatne@mafra.cz nebo na bezplatné lince uvedené v deníku.

Čl. 9. – Změny v údajích, změny v objednávce

9.1 Předplatitel je povinen oznámit vydavateli neprodleně každou změnu v údajích, které vydavateli sdělil za účelem poskytování (digitálního) předplatného (jméno/název, sídlo/místo podnikání/bydliště, adresa pro doručování, bankovní účet atd.). Vydavatel se zavazuje změnit doručování deníku v souladu s oznámenou změnou bez zbytečného odkladu, pokud předplatitel nepožaduje jinak. Předplatitel je oprávněn – s výjimkou digitálního předplatného – požádat vydavatele o zajištění změny způsobu placení ceny za předplatné (poštovní poukázkou, bankovním převodem, fakturou). Vydavatel se zavazuje zajistit změnu způsobu placení ceny za předplatné v souladu s touto žádostí bez zbytečného odkladu.

9.2 Předplatitel je oprávněn požádat vydavatele o změnu počtu a určení (podle dne vydání v týdnu) doručovaných výtisků deníku. Dojde-li v důsledku akceptace této změny vydavatelem ke zvýšení ceny za předplatné, zavazuje se předplatitel platit zvýšenou cenu za předplatné, včetně doplatku za zbývající část příslušného předplatitelského období. V případě, kdy je předplatné hrazeno prostřednictvím opakované platby kartou, bude v případě žádosti o změnu dle tohoto ustanovení stávající objednávka zrušena a založena nová.

9.3 Nebude-li změna výše uvedená označena jako dočasná s určením doby svého trvání, bude považována za změnu trvalou.

9.4 Předplatitel je oprávněn požádat vydavatele o přerušení doručování deníku na určenou dobu, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Vydavatel není povinen dodávku přerušit v případě, kdy by celková doba přerušení v průběhu jednoho kalendářního roku překročila 3 měsíce. Vydavatel se zavazuje přerušit doručování deníku v souladu s touto žádostí od nejbližšího možného termínu nebo od pozdějšího termínu určeného v žádosti. Přerušení doručování deníku není možné u smluv o předplatném sjednaných na dobu 2 měsíců či kratší (tzv. krátkodobé předplatné) a u digitálního předplatného.

9.5 V případě učinění změn:

a) u fyzických osob – podnikatelů i nepodnikatelů jsou písemnou formou s podpisem oprávněné osoby nebo na základě telefonické žádosti podané na oddělení péče o zákazníka (hovory jsou archivovány) vyžadovány změny těchto údajů: způsob platby, počet odebíraných výtisků, změna předplácených dnů, změna plátce, číslo účtu, kód banky, SIPO.

b) u právnických osob jsou všechny změny vyžadovány písemnou formou, a to s podpisem oprávněné osoby a razítkem.

Čl. 10. – Marketingové akce

10.1 Marketingovými akcemi se rozumí akce vydavatele, v jejichž rámci vydavatel nabízí a poskytuje zvláštní plnění (popř. zvláštní slevu) předplatiteli pro případ, že bude v rámci této akce uzavřena smlouva o předplatném nebo digitálním předplatném.

10.2 Pro smlouvu o (digitálním) předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce platí ostatní ustanovení upravující smlouvu o (digitálním) předplatném, není-li v tomto článku nebo v podmínkách konkrétní marketingové akce uvedeno jinak. Pro smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu platí toto ustanovení obdobně.

10.3 Objednávku lze v rámci marketingové akce učinit prostřednictvím internetových stránek www.mfdnes.cz, nebo písemně poštou nebo e-mailem. Vydavatel si vyhrazuje právo akceptovat i objednávky, které budou učiněny jiným způsobem (např. verbálně projeveným souhlasem, tj. na zákaznické telefonické lince).

10.4 Smlouva o (digitálním) předplatném musí být uzavřena nejméně na dobu a rozsah uvedené v podmínkách marketingové akce. Dojde-li v této době k přerušení doručování deníku dle bodu 9.4, prodlužuje se doba trvání smlouvy o (digitálním) předplatném o dobu přerušení tak, aby doba, po kterou je deník doručován, dosáhla povinné doby trvání smlouvy o (digitálním) předplatném uvedené v podmínkách marketingové akce. Přerušení je však u smlouvy o předplatném i u smlouvy o digitálním předplatném uzavřené v rámci marketingové akce možné pouze dvakrát v průběhu povinné doby trvání akce, a to nejvýše na celkovou dobu 3 měsíců. V průběhu povinné doby trvání smlouvy (nepočítaje v to dobu přerušení doručování) nemůže být snížen počet odebíraných výtisků deníku a stanovený rozsah dle bodu 9.2. Je-li smlouva o předplatném nebo smlouva digitálním předplatném uzavřena se závazkem na dobu určitou, stanovenou jako povinná doba v podmínkách marketingové akce, mění se po uplynutí této doby automaticky na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, pokud s tím předplatitel nevyjádří nejméně 31 pracovních dnů před uplynutím závazku písemně svůj nesouhlas.

10.5 Závazkem se rozumí v marketingové akci s poskytovaným zvláštním plněním minimální stanovené období odběru (digitálního) předplatného.

10.6 Smlouvu o předplatném nebo smlouvu o digitálním předplatném uzavřenou na základě marketingové akce nelze po smluvené období (trvání závazku) vypovědět (vyjma zákonných důvodů) a nelze snížit počet odebíraných výtisků deníku (počet digitálních předplatných) dle bodu 9.2, pokud byly tyto výtisky objednány na základě marketingové akce. V případě neuhrazení ceny za (digitální) předplatné za dobu trvání závazku je vydavatel oprávněn dlužnou částku za dobu trvání závazku dále vymáhat. Dlužnou částkou se rozumí rozdíl mezi již uhrazenou a celkovou částkou za (digitální) předplatné dle doby závazku definované v marketingové akci.

10.7 V případě neplnění závazků předplatitele plynoucích z marketingové akce je vydavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i zastavením doručování (digitálního) předplatného            (dle bodu 3.7 a 6.7) a následně za období od zastavení doručování do konce uzavřeného závazku vyúčtovat smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi již uhrazenou a celkovou částkou za předplatné dle doby závazku definované v marketingové akci.

10.8 Před uplynutím doby závazku z marketingové akce vydavatel na žádost předplatitele ukončí smlouvu o předplatném nebo smlouvu o digitálním předplatném pouze za předpokladu, že předplatitel nejpozději do okamžiku doručení žádosti o ukončení smlouvy uhradí vydavateli paušální odškodnění za ukončení marketingové akce před uplynutím doby trvání závazku vyplývajícího z marketingové akce ve výši stanovené v marketingové akci (to znamená rozdíl mezi již uhrazenou a zbývající částkou za (digitální) předplatné dle doby závazku definované v marketingové akci) a zároveň předplatitel nebude v prodlení se zaplacením jakéhokoli splatného vyúčtování ceny za (digitální) předplatné či jiné služby poskytnuté vydavatelem; o takovém ukončení smlouvy o (digitálním) předplatném zašle vydavatel předplatiteli potvrzení.

10.9 Předplatné sjednávané podle bodu 10.1 nelze převádět.

10.10 Objednávku podle bodu 10.1 lze učinit pouze v případě, kdy objednatel nebyl kdykoliv v období posledních 6 měsíců předplatitelem deníku Mladá fronta DNES (vč. elektronické verze), není-li pro konkrétní marketingovou akci stanoveno jinak. Počet výtisků deníku musí být obvyklý pro osobní potřebu (jeden výtisk/jedno digitální předplatné na jednu rodinu/jednu doručovací adresu či pro jednu právnickou osobu); v případě, že objednávka toto množství překročí, omezí vydavatel počet dodávaných výtisků/digitálních předplatných na obvyklý počet či objednávku nebude akceptovat. Vydavatel nebude objednávku podle bodu 10.1 akceptovat zejména v případě, kdy:

a) předplatitelem či plátcem byl kdykoliv v období posledních 6 měsíců objednatel, osoba, v jejíž prospěch objednatel smlouvu o předplatném nebo smlouvu o digitálním předplatném uzavřel, osoba objednateli blízká či osoba žijící s ním ve společné domácnosti a dále osoba, s níž tvoří objednatel koncern (právnické osoby), není-li pro konkrétní marketingovou akci stanoveno jinak,

b) předplatitel či plátce je v prodlení s úhradou jakékoliv částky vůči vydavateli (u objednávek digitálního předplatného dojde k poskytování obsahu novin v elektronické podobě, jakmile dojde k připsání příslušné částky na účet vydavatele, resp. potvrzení o zaplacení z platební brány),

c) podle uvážení vydavatele nebude bonita předplatitele nebo plátce dostačovat k úhradě jím převzatých závazků,

d) předplatitel neobjednává (digitální) předplatné pro svoji osobní potřebu,

e) objednatel učiní více objednávek (digitálního) předplatného v rámci marketingových akcí,

f) na adresu, která byla v objednávce uvedena jako doručovací adresa deníku, byl v období posledních 3 let deník dodáván a tyto dodávky nebyly ke dni doručení objednávky plně uhrazeny, a to bez ohledu na osobu dlužníka (tzn. i v případě, kdy dlužníkem nebude plátce či předplatitel v objednávce uvedený). U digitálního předplatného pak v případě, pokud stejný e-mail byl použit pro digitální předplatné, které trvalo v posledních 3 letech pro jeho předplacení či jej pravděpodobně předplatila stejná osoba (za tímto účelem je vydavatel oprávněn přiměřeně kontrolovat online identitu dané osoby). Pokud vydavatel zjistí dodatečně, že byly splněny důvody uvedené pod písm. a), b), d) anebo e), má právo od smlouvy o (digitálním) předplatném odstoupit.

10.11 Vydavatel je oprávněn na základě svého rozhodnutí odložit dodání zvláštního plnění podle bodu 10.1 až na dobu, kdy bude v plné výši uhrazena příslušná cena za (digitální) předplatné či jím určená část (digitálního) předplatného. Toto rozhodnutí není povinen předplatiteli sdělovat.

10.12 Zvláštní plnění bude vždy odesláno na adresu plátce (digitálního) předplatného, a to i v případě, kdy jeho příjemcem bude předplatitel jakožto osoba odlišná od plátce. Zvláštní plnění bude odesláno na adresu plátce buď jako poštovní zásilka, či kurýrní službou, a to do 30 dnů od připsání platby na účet vydavatele.

10.13 V případě vyčerpání zásob zvláštního plnění obdrží předplatitel výrobek shodných nebo vyšších parametrů, pokud není daná marketingová akce omezena počtem kusů zvláštního plnění.

10.14 Povinnost vydavatele dodat zvláštní plnění zaniká v případě, kdy předplatitel poruší podmínky stanovené pro konkrétní marketingovou akci, bude v prodlení s úhradou (digitálního)  předplatného (nedodržení lhůty splatnosti předpisu (digitálního) předplatného) nebo bude dán důvod podle bodu 10.10 písm. a), b), d), e) anebo f).

10.15 U marketingových akcí, u nichž je poskytováno zvláštní plnění se závazkem na více než jeden rok, je předplatitel povinen jednorázově uhradit minimálně šestiměsíční cenu za (digitální) předplatné.

10.16 Nárok na poskytnutí zvláštního plnění zaniká v případě, že předplatitel uhradí předpis (digitálního) předplatného déle než 60 kalendářních dní po ukončení marketingové akce. Tím zároveň zaniká i závazek z marketingové akce plynoucí.

Čl. 11. – Ochrana dat a osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů v souvislosti s předplatným naleznete ZDE.

Čl. 12. – Podmínky placení ceny za předplatné

12.1 Předplatitel je povinen platit vydavateli za dodávku deníku nebo digitální předplatné cenu určenou vydavatelem dle aktuálně platného ceníku vydavatele pro dané období. Cena již zahrnuje náklady na dodání deníku u standardního předplatného v rámci České republiky. Ceník (digitálního) předplatného je k dispozici u vydavatele a dále v interaktivní podobě na www.mfdnes.cz. Podrobnosti jsou k dispozici ZDE.

12.2 Každou změnu týkající se ceny (digitálního) předplatného je vydavatel povinen oznámit předplatitelům nejméně 1 měsíc přede dnem účinnosti takové změny, a to oznámením v deníku nebo jiným vhodným způsobem. Změnu ceny předplatného může vydavatel oznámit předplatiteli také doručením předpisu (digitálního) předplatného na další předplatitelské období s uvedenou cenou předplatného pro toto období. Nesouhlasí-li předplatitel se změnou (digitálního) předplatného, může od smlouvy odstoupit podle bodu 3.4. a 6.4. Odstoupit od smlouvy podle tohoto ustanovení není oprávněn předplatitel, který je smluvně zavázán k dodržení délky (digitálního) předplatného v souvislosti s marketingovou akcí, ledaže by došlo ke zvýšení jeho ceny za (digitální) předplatné bez DPH o více než 15 %.

12.3 Předplatitelská období jsou měsíční, čtvrtletní, půlroční nebo roční, není-li vydavatelem stanoveno jinak. U digitálního předplatného je možné sjednat předplatné jednorázové, měsíční nebo roční.

12.4

12.4.1 Placení ceny za předplatné probíhá ve dvou režimech v závislosti na tom, je-li předplatitel

a) osobou, která není povinná k dani,

b) osobou k dani povinnou. Předplatitel (příp. plátce) uvede v objednávce, zda požaduje zasílat daňové doklady. Pokud tak učiní, bude zařazen do kategorie osob k dani povinných a budou mu zasílány daňové doklady na adresu, kterou uvede jako korespondenční nebo e-mailovou adresu, ve formátu pdf. Bez uvedené žádosti se daňové doklady nezasílají. Žádost o zasílání daňových dokladů musí být doručena vydavateli v písemné podobě (nová objednávka, změna předplatitelských údajů) či prostřednictvím jeho call centra. Zvolí-li předplatitel (příp. plátce) způsob platby předplatného fakturou, bude automaticky zařazen do režimu 12.4.1 b); to neplatí pro objednávky prostřednictvím internetových stránek www.mfdnes.cz.

12.4.2 Cena za předplatné je zpravidla splatná 5–6 týdnů před předplatitelským obdobím, k němuž se platba vztahuje (vyjma prvního předplatitelského období, kdy je cena za předplatné splatná v průběhu tohoto předplatitelského období a u online plateb bezprostředně po učinění objednávky).

12.5 Placení ceny za předplatné v režimu bodu 12.4 písm. a) osobou nepovinnou k dani.

12.5.1 Cena za předplatné je splatná podle způsobu placení (12.5.3).

12.5.2 Datum splatnosti je uvedeno na písemném nebo elektronickém sdělení o výši ceny.

12.5.3 Cena za předplatné se platí těmito způsoby: prostřednictvím SIPO (Sdružené inkaso plateb obyvatelstva), prostřednictvím poštovní poukázky typu A, inkasním převodem (platí i pro sporožiro), bankovním příkazem, platební kartou, na terminálech SAZKY pomocí QR kódu vytištěného na každém předpisu předplatného, v hotovosti (popř. platební kartou) v Serviscentru vydavatele, rychlým převodem (přes internetové bankovnictví v rámci platební brány) nebo prostřednictvím GoPay peněženky. SIPO a inkasní převod nejsou oprávněni využít předplatitelé, kteří objednají předplatné prostřednictvím internetových stránek www.mfdnes.cz od 2. června 2015. Platbu platební kartou, rychlým převodem a prostřednictvím GoPay peněženky lze využít pouze při objednávce učiněné prostřednictvím internetu na www.mfdnes.cz, a to pouze v případě první platby za předplatné, vyjma opakovaných plateb platební kartou. V případě digitálního předplatného je možné hradit cenu za předplatné těmito způsoby: platební kartou (v případě opakovaného měsíčního předplatného nebo jednorázového měsíčního předplatného), SMS (v případě jednorázového digitálního předplatného) nebo bankovním převodem či na poště v případě měsíčního či ročního digitálního předplatného objednaného prostřednictvím call centra vydavatele.

Vydavatel informuje zákazníka, že GOPAY s. r. o. bude s údaji jeho platební karty GoPay nakládat podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

12.5.4 Dnem zaplacení je den připsání částky ve prospěch účtu vydavatele.

12.5.5 Cena za předplatné placená prostřednictvím SIPO – provádění plateb zajistí vydavatel na základě údajů SIPO uvedených předplatitelem v objednávce.

a) Měsíční předplatitelské období: V případě, že objednávka byla učiněna do 6. dne v kalendářním měsíci včetně, je prvním předplatitelským obdobím příslušná zbývající část měsíce, v němž byla objednávka učiněna, plus následující 2 měsíce. Je-li objednávka učiněna 7. nebo pozdější den v kalendářním měsíci, je prvním předplatitelským obdobím příslušná zbývající část měsíce, v němž byla objednávka učiněna, plus následující 3 měsíce. Další předplatitelská období činí vždy 1 měsíc. Splatnost ceny za předplatné je uvedena na předpisu předplatného.

b) Čtvrtletní předplatitelské období: V případě objednávky učiněné do 6. dne v 1. měsíci kalendářního čtvrtletí včetně je prvním předplatitelským obdobím zbývající část čtvrtletí, v němž byla objednávka učiněna. Je-li objednávka učiněna 7. den v 1. měsíci nebo pozdější den kalendářního čtvrtletí, je prvním předplatitelským obdobím příslušná zbývající část čtvrtletí, v němž byla objednávka učiněna spolu s následujícím čtvrtletím. Každé další předplatitelské období odpovídá jednomu čtvrtletí. Splatnost ceny za předplatné je uvedena na předpisu předplatného.

c) Půlroční předplatitelské období: V případě objednávky učiněné do 6. dne v pátém měsíci kalendářního pololetí je prvním předplatitelským obdobím zbývající část půlroku, v němž byla objednávka učiněna. Je-li objednávka učiněna 7. nebo pozdější den v 5. měsíci kalendářního půlroku, je prvním předplatitelským obdobím příslušná zbývající část pololetí, v němž byla objednávka učiněna, spolu s následujícím půlrokem. Každé další předplatitelské období odpovídá půlroku. Splatnost ceny za předplatné je uvedena na předpisu předplatného.

d) Roční předplatitelské období: V případě, že objednávka byla učiněna do 6. dne v měsíci říjnu, je prvním předplatitelským obdobím zbývající část roku, v němž byla objednávka učiněna. Je-li objednávka učiněna 7. nebo pozdější den v měsíci říjnu, je prvním předplatitelským obdobím příslušná zbývající část roku, v němž byla učiněna, spolu s rokem následujícím. Splatnost ceny za předplatné je uvedena na předpisu předplatného.

12.5.6 Cena za předplatné placená poštovní poukázkou typu A – pro placení ceny za předplatné platí přiměřeně bod 12.5.5 s tím, že cena za předplatné za předplatitelská období je splatná na základě předvyplněného formuláře poštovní poukázky typu A zaslaného předplatiteli v den splatnosti uvedený na poukázce. Tato poštovní poukázka musí být předplatiteli odeslána nejpozději 7 pracovních dnů před splatností ceny za předplatné.

12.5.7 Cena za předplatné placená inkasním převodem – povolení k inkasu (platí i pro sporožiro) – předplatitel je povinen doručit vydavateli povolení k inkasu potvrzené bankou (případně kopii tohoto povolení). Předplatitel zodpovídá za aktuálnost povolení. Dnem zaplacení je den připsání inkasované částky ve prospěch účtu vydavatele. V případě měsíčních, čtvrtletních, půlročních a ročních předplatitelských období je prvním předplatitelským obdobím vždy zbývající část měsíce, čtvrtletí, půlroku nebo roku a další předplatitelská období jsou vždy 1 měsíc, čtvrtletí, půlrok nebo rok.

12.5.8 Cena za předplatné placená bankovním příkazem – v případě měsíčních, čtvrtletních, půlročních a ročních předplatitelských období je prvním předplatitelským obdobím vždy zbývající část měsíce, čtvrtletí, půlroku nebo roku a další předplatitelská období jsou vždy 1 měsíc, čtvrtletí, půlrok nebo rok. Cenu za předplatné je předplatitel povinen hradit bankovním příkazem, a to na základě předpisu předplatného zaslaného vydavatelem, které je vydavatel povinen odeslat předplatiteli vždy nejpozději 7 pracovních dnů před splatností. Splatnost ceny za předplatné je uvedena na předpisu předplatného.

12.5.9 Cena za předplatné objednané prostřednictvím internetových stránek www.mfdnes.cz - v případě měsíčních, čtvrtletních, půlročních a ročních předplatitelských období je prvním předplatitelským obdobím vždy příslušné období s tím, že jeho počátek je určen zahájením doručování deníku. Cenu za předplatné je předplatitel povinen uhradit vybraným platebním nástrojem. U předplatného se zvýhodněnou cenou za první měsíc jsou prvním předplatitelským obdobím 2 měsíce, to neplatí v případě opakované platby kartou. V případě využití platební metody jednorázové platby kartou, rychlým bankovním převodem nebo peněženkou GoPay pro platbu prvního předplatitelského období bude příslušná platba provedena následně po odeslání objednávky. V případě využití platební metody poštovní poukázkou, fakturou a bankovním převodem, bude příslušná platba provedena na základě předpisu předplatného zaslaného vydavatelem, které je vydavatel povinen odeslat předplatiteli vždy nejpozději 7 pracovních dnů před splatností. Splatnost ceny za předplatné je uvedena na předpisu předplatného. V případě objednávky předplatného prostřednictvím internetových stránek www.mfdnes.cz může předplatitel využít i opakovanou platbu platební kartou. V takovém případě je vydavatel oprávněn provést automatické stržení částky za předplatné pro následující zúčtovací období z kreditní nebo debetní karty předplatitele, kterou předplatitel zadal při platbě objednávky předplatného, a to dva dny před koncem aktuálně čerpaného zúčtovacího období. Pokud do konce zúčtovacího období vydavatel tuto platbu neobdrží, bude cena za předplatné považována za neuhrazenou a předplatitel bude o této skutečnosti vyrozuměn zákaznickým centrem vydavatele.

12.5.10 U digitálního předplatného je předplatitelské období počítané od zpřístupnění elektronické verze deníku (čl. 4.1).

12.5.11 Předplatné učiněné prostřednictvím SMS objednávky je možné sjednat maximálně na 12 měsíců dopředu. V případě nedodržení stanoveného limitu negarantuje vydavatel předplatiteli uhrazenou cenu za předplatné učiněné nad stanovený limit.

12.5.12 Vznikne-li z jakéhokoli důvodu (např. reklamace, snížení počtu původně objednaných kusů dle čl. 9.2, přerušení dodávání deníku, ukončení smluvního vztahu ze smlouvy o předplatném nebo ze smlouvy o digitálním předplatném  apod.) povinnost vydavatele vrátit předplatiteli cenu za (digitální) předplatné nebo její část (vydavatel vystaví opravný daňový doklad), může vydavatel započíst proti tomuto svému závazku jakoukoliv svoji pohledávku a to bez ohledu na její splatnost.

12.6 Placení ceny za předplatné v režimu bodu 12.4 písm. b) osobou povinnou k dani.

12.6.1 Úhrada předplatného:

a) Předplatné je uhrazeno v plné výši na základě předpisu předplatného do posledního dne v měsíci, v kterém započalo doručování, nebo ihned prostřednictvím on-line platebních metod (platba kartou, rychlým převodem nebo GoPay peněženkou). Na základě úhrady předplatného v plné výši vystaví vydavatel předplatiteli daňový doklad; datem příjmu platby je připsání celé částky předplatného na účet vydavatele.

b) Předplatné je uhrazeno v plné výši na základě předpisu předplatného v měsíci (nebo měsících) následujícím po měsíci, v kterém započalo doručování. V tomto případě je vystaven daňový doklad (příp. daňové doklady za každý ukončený měsíc dodávky, který nebyl do jeho ukončení zaplacený) za neuhrazené plnění v měsíci, kdy započalo doručování. Datum uskutečněného zdanitelného plnění je každý poslední den v měsíci.

c) Předplatné je považováno za uhrazené, pokud předplatitel (plátce) uvede variabilní symbol, který je jako variabilní symbol uveden na předpisu předplatného, případně na upomínce, aby systém přijatou platbu mohl identifikovat. U digitálního předplatného dojde ke zpřístupnění obsahu bez zbytečného odkladu po uhrazení platby na účet vydavatele.

12.7 Pro případ prodlení může vydavatel uplatnit sankční nároky s tím spojené. Úrok z prodlení činí 0,05 % denně.

12.8 V případě nezaplacení předplatného ani po opakovaném upomínání vydavatelem bude dlužná částka nadále vymáhána. Nezaplacení ceny za předplatné neznamená automatické ukončení dodávky.

Čl. 13 - Závěrečná ustanovení

13.1 Úkony a oznámení předplatitele vůči vydavateli a naopak mohou být činěny písemně, ústně i jinak, a doručovány poštou, osobně, e-mailem, telefonicky (u vydavatele však výlučně prostřednictvím tel. čísla určeného vydavatelem, kterým je aktuálně 225 555 522) i jinak, nevyplývá-li z ostatních ustanovení upravujících smlouvu o (digitálním) předplatném povinnost určité formy úkonu nebo oznámení a jeho doručení (není-li sjednaná forma nebo způsob doručení dodržen, je takový úkon nebo oznámení účinné, jen prokáže-li strana, která ho činila, že se s ním druhá strana mohla seznámit; to neplatí pro změny a zrušení smlouvy o (digitálním) předplatném). Jiná kontaktní spojení než sídlo vydavatele uvedené v části A jsou pro účely smlouvy o předplatném zveřejněna v tiráži deníku.

13.2 Pro doručování písemností vydavateli platí, že se provádějí e-mailem, nebo prostřednictvím datové schránky nebo na adresu sídla vydavatele nebo později vydavatelem oznámenou (např. v tiráži deníku) předplatiteli. Doručování písemností předplatiteli se provádí na adresu plátce uvedenou v objednávce nebo později písemně oznámenou vydavateli. V případě předplatitelů – právnických osob a podnikajících fyzických osob lze vždy doručovat písemnosti do sídla uvedeného v obchodním nebo jiném příslušném rejstříku, v němž je předplatitel zapsán. Pro doručování poštou platí, že zásilka se považuje za doručenou předáním do dispozice adresáta (např. vhozením do jeho poštovní schránky) a také tehdy, vrátí-li se odesílateli jako nedoručená (jako nevyzvednutá nebo s poznámkou pošty o nemožnosti doručení, např. „adresát neznámý“, „adresát přestěhován“, „změna adresy“ apod.).

Část E

Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné podmínky jsou účinné pro všechny smlouvy o (digitálním) předplatném upravující službu (digitálního) předplatného v době od 6. 1. 2023 a účinnost těchto všeobecných podmínek se stanoví na dobu neurčitou.

2. Vydavatel může tyto všeobecné obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit a to zejména v případě:

a) změny rozsahu, periodicity či doby šíření deníku,

b) změny v doručování deníku způsobené např. změnou smluvního partnera,

c) změny či zrušení právních předpisů, vydání nových právních předpisů,

d) změny výkladu příslušných právních předpisů,

e) změn provedených třetími osobami, jež budou mít vliv na postupy podle těchto všeobecných podmínek (změny způsobu plateb apod.) nebo

f) nepředvídatelných změn na trhu.

Změna bude oznámena podle volby vydavatele zpravidla zveřejněním v deníku, nebo odesláním příslušné informace a znění změny podmínek, případně úplného znění těchto podmínek ve vhodném formátu (např. .pdf nebo .html) na kontaktní e- mailovou adresu předplatitele či jiným písemným oznámením. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím vydavatelem stanovené lhůty, která činí alespoň 45 dní.

3. V případě, že předplatitel nebude s příslušnou změnou všeobecných obchodních podmínek souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu o (digitálním) předplatném nejpozději 30 dní před účinností příslušné změny. V případě, kdy předplatitel nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou souhlasí.

4. Ustanovení předchozího odstavce se neuplatí pro smlouvy o (digitálním) předplatném uzavřené v rámci marketingové akce; pokud příslušný předplatitel nebude s příslušnou změnou všeobecných obchodních podmínek souhlasit a tuto skutečnost sdělí vydavateli nejpozději 30 dní před účinností příslušné změny, zůstávají pro příslušnou smlouvu o (digitálním) předplatném v účinnosti stávající všeobecné obchodní podmínky. V případě, kdy předplatitel ve shora uvedené lhůtě vydavateli svůj nesouhlas se změnou nesdělí, platí, že se změnou souhlasí.

5. Vydavatel si však vyhrazuje právo přijmout takovou změnu všeobecných obchodních podmínek, s níž nebude spojeno právo předplatitel na výpověď smlouvy za předpokladu, že takovouto změnou bude předplatitel vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit.

6. Vydavatel je oprávněn kdykoliv změnit přílohu č. 1, tím však nejsou dotčeny smlouvy o (digitálním) předplatném uzavřené do této doby.

7. Zvláštní ujednání mezi vydavatelem a předplatitelem/plátcem odchylující se od těchto všeobecných podmínek mají přednost.

8. Informujeme spotřebitele, kterým prodáváme výrobky nebo poskytujeme služby, že mají podle zákona č. 624/1992 Sb. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z příslušné smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 (www.coi.cz).

9. Ustanovení § 1805 odst. 2, § 1950, § 1952 odst. 2 a § 1995 odst. 2 občanského zákoníku se mezi stranami neužijí. Vydavatel není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

PŘÍLOHA č. 1 k všeobecným podmínkám pro předplatné deníku Mladá fronta DNES

Povinné údaje objednávkového kuponu

1. Doručovací adresa:

a) Příjmení a jméno / Název firmy b) Ulice a číslo domu

c) PSČ a obec d) Telefon

e) Datum narození

f) Dotaz na přístup ke schránce

2. Počet výtisků

3. Rozsah předplatného

4. Způsob platby:

a) Poštovní poukázka typu A

b) SIPO – spojovací číslo. Spojovací číslo doložte formulářem „SIPO-spojovací číslo (změna)“ nebo postačí, přiložíte-li k objednávce poslední platební doklad SIPO, resp. rozpis bezhotovostní platby SIPO. Bez těchto dokladů nemusí být objednávka zaregistrována (pokud předplatitel zvolí tento druh platby)

c) Platební karta (s možností využití opakované platby)

d) Faktura

e) Bankovní převod

f) Bankovní inkaso (sporožiro), číslo bankovního účtu, kód banky a specifický symbol (pokud předplatitel zvolí druh platby inkasem)

g) peněženka GoPay

h) rychlý převod.

5. Frekvence plateb: měsíční, kvartální, půlroční, roční

6. IČ a DIČ (v případě osob povinných k dani, v souladu se zákonem o DPH č. 235/2004 Sb.)

7. Adresa plátce
a) fyzické osoby - v případě, že není totožná s adresou doručovací
b) právnické osoby nebo osoby povinné k dani - fakturační adresa (sídlo)
- korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů v případě, že je odlišná od fakturační

8. Podpis – v případě učinění objednávky písemně, osobně

9. Podpis a razítko – u právnických osob (v případě učinění objednávky elektronicky e- mailovou poštou se zaručeným elektronickým podpisem)

10. E-mailová adresa. V případě vyplnění e-mailové adresy dává plátce souhlas se zasíláním dokladů na tuto adresu ve formátu pdf.

Nepovinné údaje objednávkového kuponu

11. Datum zahájení doručování

12. Podpis – v případě učinění objednávky elektronicky e-mailovou poštou

PŘÍLOHA č. 2 k všeobecným podmínkám pro předplatné deníku Mladá fronta DNES - tištěné noviny

Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí prvního výtisku deníku.

VZOROVÝ FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU

PŘÍLOHA č. 3 k všeobecným podmínkám pro předplatné deníku Mladá fronta DNES - elektronické noviny

Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytování digitálního obsahu.

VZOROVÝ FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU

Nevíte si rady?

Napište nám

Zákaznická linka225 555 522